Peptit mạch hở X được cấu tạo từ...

Peptit - Protein Peptit mạch hở X được cấu tạo từ 2 amino axit mạch h...

0
Peptit - Protein

Peptit mạch hở X được cấu tạo từ 2 amino axit mạch hở đều chứa một nhóm –NH2. BIết X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH theo phản ứng: X + 6NaOH ® 2A +2B + 3H2O. Đốt cháy hoàn toàn m(g) X cần 1,4 mol O2 thu được hỗn hợp khí và hơi, trong đó mCO2+ mN2= 67,2 gam. Mặt khác cho m(g) X vào dung dịch HBr dư thì thấy có 48,6(g) HBr tham gia phản ứng. Tổng phân tử khối của A và B là:
A. 220 B. 334 C. 224 D. 286

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn đáp án D
n-peptit + nNaOH ® muối + H2O (1)
X + 6NaOH ® 2A + 2B + 3H2O (2)
(1) -> 4-peptit + 4NaOH ® 4(a.a)Na + H2O
(2) -> -COOH + 2NaOH ® -COONa + 2H2O
Như vậy X có 2 mắt xích còn nhóm –COOH
-> X có dạng CnxH2nx-6-2kN4O9 (k số lk = ở mạch C): a (mol)


X: C14H18N4O9 (MX = 386)
=> 386 + 40.6 = 2(MA + MB) + 3.18 => MA + MB = 286
Hoặc: 386 = 2(MA – 22) + 2(MB – 44) – 18.3 => MA + MB = 286.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP