Đun nóng hỗn hợp 3 ancol X Y...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng hỗn hợp 3 a...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng hỗn hợp 3 ancol X, Y, Z (đều có số nguyên tử C lớn hơn 1) với H2SO4 đặc ở 170 °C chỉ thu được 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau. Lấy 2 trong 3 rượu trên với H2SO4 đặc ở 140 °C thì thu được 1,32 gam hỗn hợp 3 ete. Mặt khác làm bay hơi 1,32 gam 3 ete này được thể tích bằng đúng thể tích của 0,48 gam oxi. Công thức cấu tạo của X, Y, Z?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2O = nEte = nO2 = 0,015 —> mAncol = mEte + mH2O = 1,59 nAncol = 2nH2O = 0,03 —> M ancol = 53 Do 3 ancol tạo 2 anken kế tiếp nhau —> C2H5OH, CH3-CH2-CH2OH và CH3-CHOH-CH3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP