Dung dịch X chứa glucozơ fructozơ và saccarozơ...

Chương 2: Cacbohiđrat Dung dịch X chứa glucozơ, fructozơ và saccarozơ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Dung dịch X chứa glucozơ, fructozơ và saccarozơ có cùng nồng độ mol. Đun nóng 300 ml dung dịch X với dung dịch H2SO4 loãng (dùng dư), lấy toàn bộ sản phẩm hữu cơ sau phản ứng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 38,88 gam Ag. Nồng độ glucozơ trong 300 ml là A. 0,40 B. 0,30 C. 0,15 D. 0,20

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

X ban đầu Gluco a mol, Fructozo a mol Saccarozo a mol

Sau thủy phân ta có hỗn hợp GLuco 2a mol, Fructozo 2a mol

Lượng bạc thu được là 8a=0,36

Vậy a= 0,045

CM= 0,15

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP