Dung dịch Y chứa hỗn hợp gồm Zn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch Y chứa hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch Y chứa hỗn hợp gồm Zn(NO3)2 0,05 mol; Fe(NO3)3 0,18 mol; HNO3 0,12 mol tác dụng với 500ml dung dịch NH3 thu được 22,23 gam kết tủa. Tính CM của NH3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
H+ + NH3 —> NH4+ 0,12….0,12 Zn2+ + 2NH3 + 2H2O —> Zn(OH)2 + 2NH4+ 0,05……..0,1…………………..0,05 Fe3+ + 3NH3 + 3H2O —> Fe(OH)3 + 3NH4+ 0,18……..0,54…………………0,18 —> m↓ max = 24,21 —> m↓ bị hòa tan = 24,21 – 22,23 = 1,98 —> nZn(OH)2 bị hòa tan = 0,02 Zn(OH)2 + 4NH3 —> Zn(NH3)42+ + 2OH- 0,02…………0,08 —> nNH3 tổng = 0,84 —> CM = 1,68

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP