Este X có công thức phân tử là...

Chương 1: Este - Lipit Este X có công thức phân tử là C5H8O2. Đun nón...

0
Chương 1: Este - Lipit

Este X có công thức phân tử là C5H8O2. Đun nóng 0,1 mol X với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 13,4 gam chất rắn khan. Công thức của este làA. CH3COO-CH2-CH=CH2.B. CH2=CH-COOC2H5.C. CH2=C(CH3)-COOCH3.D. HCOOCH=C(CH3)2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

rcoor1 + naoh → rcoona + r1oh

.nnaohdư = 0,2 - 0,1 = 0,1 mol.

mrcoona = 13,4 - mnaohdư = 9,4 gam.

mrcoona = mr + 67 = 9,40,1 = 94.

mr = 27. => ch2=ch-.

=> x là ch2=ch-cooc2h5.

=> đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP