Family is a good _____ from which you...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Family is a good _____ from which you can join th...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Family is a good _____ from which you can join the society with confidence.

A. base B. basic C. basis D. basing

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Sau tính từ cần điền 1 danh từ

base (n): cơ sở, nền tảng,căn cứ => Basic (a)

Dịch: Gia đình là một nền tảng tốt mà từ đó bạn có thể tham gia vào xã hội một cách đầy tự tin.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP