The computer has had an enormous ______ on...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The computer has had an enormous ______ on the wa...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The computer has had an enormous ______ on the way we work and enjoy life.

A. impression B. influence C. change D. alternation

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Have an influence on : Có ảnh hưởng đến…

Dịch: Máy tính đã có một ảnh hưởng rất lớn về cách chúng ta làm việc và tận hưởng cuộc sống.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP