Giá trị của m để hàm số y...

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số Giá tr...

0
Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Giá trị của m để hàm số y = x3 - 3mx2 + (m2 - 1)x + 2 đạt cực đại tại x = 2 là:

A. m = 1 B. m = 11 C. m = -1 D. Không tồn tại

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

y' = 3x2 - 6mx + m2 - 1; y'' = 6x - 6m

hàm số đạt cực đại tại x = 2 khi

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP