Giải thích nào sau đây là không đúng...

Chương 2: Cacbohiđrat Giải thích nào sau đây là không đúng ? A. Rót H...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Giải thích nào sau đây là không đúng ?

A. Rót H2SO4 đặc vào vải sợi bông, vải bị đen và thủng ngay do phản ứng : (C6H10O5)n(H2SO4)4→ 6nC + 5nH2O

B. Rót HCl Đặc vào vải sợi bông, vải mủn dần rồi mới bục ra do phản ứng : (C6H10O5)n + nH2O (HCl )→ nC6H12O6

C. Xenlulozơ hình thành xenlulozơ triaxetat nhờ phản ứng [C6H7O2(OH)3]n + 3nCH3COOH → [C6H7O2(OOCCH3)3]n + 3nH2O

D. Xenlulozơ hình thành xenlulozơ trinitrat nhờ phản ứng [C6H7O2(OH)3]n + 3nHONO2 (H2SO4)→ [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọnC.

Hình thành xenlulozơ từ axetat bằng phản ứng: 3n(CH3CO)2O + [C6H7O2(OH)3]n → [C6H7O2(OOCCH3)3]n + 3nCH3COOH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP