Hai este A và B là dẫn xuất...

Chương 1: Este - Lipit Hai este A và B là dẫn xuất của benzen có công...

0
Chương 1: Este - Lipit

Hai este A và B là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là C9H8O2 . A và B đều cộng hợp với Br2 tỉ lệ mol 1 : 1 . A tác dụng với dung dịch NaOH cho 1 muối và 1 andehit. B tác dụng với dung dịch NaOH dư cho 2 muối và H2O. Công thức cấu tạo của A và B lần lượt là :

A. HOOC – C6H4 – CH = CH2 và CH2 = CH – COOC6H5

B. C6H5COOCH = CH2 và C6H5 – CH = CH – COOH

C. HOOC – C6H4 – CH = CH2 và HCOOCH = CH – C6H5

D. C6H5COOCH = CH2 và CH2 = CH – COOC6H5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP