Cho các phản ứng: 2CH3COOH + Ca OH...

Chương 1: Este - Lipit Cho các phản ứng: 2CH3COOH + Ca(OH)2 →(CH3COO)...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho các phản ứng:

2CH3COOH + Ca(OH)2 →(CH3COO)2Ca + 2H2O (1)

2CH3COOH + Ca →(CH3COO)2Ca + H2 (2)

(CH3COO)2Ca + H2SO4 →2CH3COOH + CaSO4 (3)

(CH3COO)2Ca + Na2CO3 →2CH3COONa + CaCO3 (4)

Người ta dùng phản ứng nào để tách lấy axit axetic từ hỗn hợp gồm axit axetic và ancol etylic?

A. (1) và (3). B. (2) và (3). C. (1) và (4). D. (2) và (4).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP