Cho dãy các chất sau: vinyl fomat metyl...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho dãy các chất sau: vinyl fomat,...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho dãy các chất sau: vinyl fomat, metyl acrylat, glucozơ, saccarozơ, etylamin, alanin. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Có 2 chất tham gia phản ứng tráng bạc.

B. Có 3 chất bị thủy phân trong môi trường kiềm.

C. Có 3 chất hữu cơ đơn chức, mạch hở.

D. Có 3 chất làm mất màu nước brom.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a các chất có thể tráng bạc là hcooc2h3, glucozo

b các chất b*** thủy phân trong môi trường kiềm là hcooc2h3, c2h3cooch3

c các chất hữu cơ đơn chức mạch hở là hcooc2h3,c2h3cooch3, c2h5nh2

d các chất làm mất màu br2 là hcooc2h3, c2h3cooch3, glucozo

chọn b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP