Hấp thụ hết 0 32 mol khí CO2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hấp thụ hết 0,32 mol...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hấp thụ hết 0,32 mol khí CO2 vào dung dịch chứa Ba(OH)2 0,25M và NaOH 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 15,76 gam kết tủa và dung dịch X. Cho từ từ 200 ml dung dịch HCl 1M vào X thấy thoát ra V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là. A. 2,016 lít. B. 2,688 lít C. 4,032 lít. D. 3,360 lít.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 4x; nBa(OH)2 = x; nBaCO3 = 0,08 Nếu X chứa CO32- —> X không chứa Ba2+ —> x = 0,08 X gồm Na+ (4x), CO32- (y) và HCO3- (z) Bảo toàn điện tích —> 2y + z = 0,08.4 Bảo toàn C —> y + z + 0,08 = 0,32 —> y = 0,08 và z = 0,16 —> Thêm 0,2 mol H+ vào X —> nCO2 = 0,12 —> V = 2,688 lít Nếu X không chứa CO32- —> X chứa HCO3- —> X không có OH- dư X gồm Na (4x), Ba2+ (x – 0,08), HCO3- (0,32 – 0,08) Bảo toàn điện tích —> 4x + 2(x – 0,08) = 0,24 —> x = 1/15 < 0,08: Loại

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP