Hình học - Công thức tính diện tích...

Hình học - Công thức tính diện tích và chu vi hình đa giác đều

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Diện tích hình đa giác đều n cạnh được tính theo công thức sau:

\(A=\dfrac{a^2N}{4 \tan (\dfrac{180^0}{N})}=\dfrac{a^2 N}{4 \tan (\dfrac{\pi}{N})}\)

\(A=\dfrac{R^2 N \sin (\dfrac{360^0}{N})}{2}=\dfrac{R^2 N \sin(\dfrac{2\pi}{N})}{2}\)

(\(2\pi=360^0\))

+) Chu vi hình đa giác đều n cạnh được tính theo công thức sau:

\(P=a \times N\)

Với: \(r=\dfrac{a}{2}\cot \dfrac{180^0}{N}\) ; \(R=\dfrac{a}{2 \sin \dfrac{180^0}{N}}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP