Hòa tan 47 4 gam phèn chua KAl...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Hòa tan 47,4 gam phèn chua KAl(SO4)2....

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Hòa tan 47,4 gam phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước được dung dịch A. Thêm đến hết dung dịch chứa 0,2 mol Ba(OH)2 vào dung dịch A thì lượng kết tủa thu được bằng : A. 7,8 gam. B. 46,6 gam. C. 54,4 gam. D. 62,2 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

n phèn=47,4/474=0,1 mol

=> n Al 3+=0,1 mol và n SO4 2-=0,2 mol

Ba2+ + SO4 2– → BaSO4

0,2 0,2

⇒ m (BaSO4) = 46,6 gam

Al3+ + 3OH– → Al(OH)3

0,1 0,3 0,1

Al(OH)3 + OH– → Al(OH)4 –

0,1 0,1 0,1

còn 0,1 mol 3OH-

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP