Những nhóm nguyên tố nào dưới ñây ngoài...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Những nhóm nguyên tố nào dưới ñây ngo...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Những nhóm nguyên tố nào dưới ñây ngoài nguyên tố kim loại còn có nguyên tố phi kim ?

A. Phân nhóm chính (PNC) nhóm IA (trừ hidro) và PNC nhóm II (IIA)

B. PNC nhóm III (IIIA) ñến PNC nhóm VIII (VIIIA)

C. Phân nhóm phụ (PNP) nhóm I (IB) đến PNP nhóm VIII (VIIIB)

D. Họ lantan và họ actini

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

B. Các nguyên tố s (IA, IIA, trừ H), nguyên tố d (IB → VIIIB) và nguyên tố f (họ lantan và actini) nếu có một hay hai electron ở lớp ngoài cùng nên các nguyên tố này là kim loại. Một phần các nguyên tố p (IIIA → VIIIA) cũng là kim loại, số còn lại là nguyên tố phi kim

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP