Cho 0 8 mol nhôm tác dụng với...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho 0,8 mol nhôm tác dụng với dung dị...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho 0,8 mol nhôm tác dụng với dung dịch HNO3 thu được 0,3 mol khí X (không có sản phẩm khử nào khác). Khí X là :

A. NO2. B. NO. C. N2O. D. N2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Al---------> Al3+ +3e-

0,08-------------->0,24

xN+(5x-2y)e------------>xN(số mol NxOy bằng 0,3 mol)

0,3x(5x-2y)------->0,3x

⇒ 0,24 = (5x – 2y)0,3=> y=(5x-8)/2 khi x=1 và x=2

=> x=2 và y=1=> N2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP