Hòa tan hết hỗn hợp gồm 0 08...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết hỗn hợp gồm 0,08 mol Fe3O4 và 0,18 mol Cu vào dung dịch chứa 0,12 mol NaNO3 và a mol HNO3, sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa các muối kim loại và hỗn hợp khí Y gồm NO và NO2 có tỉ khối so với He bằng 9,1. Cô cạn dung dịch X , lấy phần rắn đem nung đến khối lượng không đổi thu được rắn Z có khối lượng giảm 53,42 gam so với ban đầu. Giá trị của a là: A. 1,13 B. 1,12 C. 1,14 D. 1,15

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X chứa Fe(NO3)2 (u), Fe(NO3)3 (v), Cu(NO3)2 (0,18) và NaNO3 (0,12) Bảo toàn Fe —> u + v = 0,08.3 Cô cạn X rồi nung chất rắn thu được Fe2O3 (0,12), CuO (0,18), NaNO2 (0,12) —> 180u + 242v + 188.0,18 + 85.0,12 = 0,12.160 + 0,18.80 + 0,12.69 + 53,42 —> u = 0,11 và v = 0,13 M khí = 36,4 —> nNO = 3x và nNO2 = 2x Bảo toàn electron: 3.3x + 1.2x + 2.0,08.4 = 2u + 3v + 0,18.2 —> x = 0,03 Bảo toàn N: 0,12 + a = 2u + 3v + 0,18.2 + 0,12 + 5x —> a = 1,12

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP