Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết m gam hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO vào nước dư, thu được 3,584 lít H2 (đktc) và dung dịch X chứa 9,6 gam NaOH. Sục 0,28 mol khí CO2 vào X thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối và kết tủa Z. Cho từ từ 180 ml HCl 1M vào Y thu được x mol CO2. Mặt khác, nếu cho từ từ Y vào 180 ml HCl 1M thu được 1,25x mol CO2. Giá trị của m là A. 23,24. B. 24,77. C. 26,3. D. 27,71.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,24 Y chứa Na+ (0,24), CO32- (u) và HCO3- (v) Bảo toàn điện tích —> 2u + v = 0,24 (1) Cho từ từ vào HCl (0,18) vào Y: —> 0,18 = u + x (2) Cho từ từ Y vào HCl (0,18), đặt ku, kv là số mol CO32- và HCO3- phản ứng. nH+ = 2ku + kv = 0,18 (3) nCO2 = ku + kv = 1,25x (4) (1)(3) —> k = 0,75 (1)(2)(4) —> u = 0,09; v = 0,06; x = 0,09 Bảo toàn C —> nBaCO3 = 0,28 – u – v = 0,13 Ban đầu hỗn hợp chứa Na (0,24), Ba (0,13) và O (a) Bảo toàn electron: 0,24.1 + 0,13.2 = 2a + 0,16.2 —> a = 0,09 —> m = 24,77

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP