Hoà tan hoàn toàn 16 48 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan hoàn toàn 16...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan hoàn toàn 16,48 gam hỗn hợp Mg và Zn vào 400 ml dung dịch H2SO4 0,5M và HCl 1M thu được dung dịch X. Cho 500ml dung dịch NaOH 2,2M vào dung dịch X sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa. Nung kết tủa ở nhiệt độ cao thu được 9,85 gam oxit. Tính % theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp trên là A. 78,31% B. 66,78% C. 57,28% D. 78,88%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2SO4 = 0,2 và nHCl = 0,4 —> nH+ = 0,8 Đặt nMg = u và nZn = v —> 24u + 65v = 16,48 (1) X + NaOH (1,1 mol) —> Dung dịch Y chứa Na+ (1,1), SO42- (0,2) và Cl- (0,4). Nếu Y chứa ZnO22- (v) và OH- dư —> Kết tủa chỉ có Mg(OH)2. Khi đó, bảo toàn điện tích: 1,1 = 0,2.2 + 0,4 + 2v + nOH- dư —> v < 0,15 (2) nMgO = u = 9,85/40 (3) (1)(2)(3) —> Hệ vô nghiệm. Vậy Y không có OH- dư, bảo toàn điện tích —> nZnO22- = 0,15 m oxit = 40u + 81(v – 0,15) = 9,85 (4) (1)(4) —> u = 0,145 và v = 0,2 —> %Zn = 78,88%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP