Hòa tan hoàn toàn 18 gam một kim...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Hòa tan hoàn toàn 18 gam một kim lo...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Hòa tan hoàn toàn 18 gam một kim loại M cần dùng 800ml dung dịch HCl 2,5M. Kim loại M là kim loại nào sau đây? (biết hóa trị của kim loại trong khoảng từ I đến III).

A. Ca B. Mg C. Al D. Fe

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

2M + 2nHCl → 2MCln + nH2

2/n <…...2 …………………………..mol

Vậy

⇒ nH2 = nFe pư = 0,01275 mol

⇒ VH2 = 0,01275.22,4 = 0,2856 mol

Nếu n = 1 thì MM = 9 → loại

Nếu n = 2 thì MM = 18 → loại

Nếu n = 3 thì MM = 27 → M là kim loại Al

⇒ Chọn C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP