Hoà tan m gam hỗn hơp gồm NaBr...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan m gam hỗn hơ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan m gam hỗn hơp gồm NaBr và NaI vào nước được dung dịch A. Cho A phản ứng với Brom dư sau đó cô cạn dung dịch thu được duy nhất một muối khan B có khối lượng (m-47) gam. Hoà tan B vào nước và cho tác dụng với clo dư sau đó cô cạn dung dịch thu được duy nhất một muối khan C có khối lượng (m – 89) gam. Tính %NaI trong hỗn hợp ban đầu

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
2NaI + Br2 —> 2NaBr + I2 Cứ 1 mol NaI phản ứng làm khối lượng muối giảm 127 – 80 nên: nNaI = 47/(127 – 80) = 1 mol 2NaBr + Cl2 —> 2NaCl + Br2 Cứ 1 mol NaBr phản ứng làm khối lượng muối giảm 80 – 35,5 nên: nNaBr(B) = 89/(80 – 35,5) = 2 —> nNaBr(A) = 2 – 1 = 1 Vậy A chứa nNaI = nBaBr = 1 —> %NaI = 59,29%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP