Hòa tan x gam hỗn hợp bột gồm...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Hòa tan x gam hỗn hợp bột gồm 2 kim l...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Hòa tan x gam hỗn hợp bột gồm 2 kim loại Mg và Al vào y gam dung dịch HNO3 24%. Sau phản ứng thu được dung dịch A (không chứa muối amoni) và 0,896 lít hỗn hợp X gồm 3 khí không màu có khối lượng 1,32 gam. Thêm một lượng O2 vừa đủ vào X, phản ứng xong thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y từ từ qua dung dịch NaOH dư thấy còn lại khí Z (có tỉ khối hơi của Z so với H2 bằng 18). Nếu cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch A đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất thấy cân nặng 6,42 gam (không có khí thoát ra). Biết rằng HNO3 đã lấy dư 15% so với lượng cần thiết, các thể tích đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn và các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, giá trị của x và y lần lượt là

A. 2,34 và 90,5625. B. 2,34 và 89,2500. C. 2,58 và 90,5625. D. 2,58 và 90,5625.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Xử Lý hỗn hợp khí X: 3 khí đó chỉ có thể là NO, N2 và N2O

. NO + ½O2 → NO2 và bị giữ lại bởi NaOH. ⇒ Hỗn hợp khí Y chứa N2 và N2O

với MTrung bình = 36 = MTrung bình cộng của 2 khí.

⇒ nN2 = nN2O

|| Đặt nNO = a và nN2 = nN2O = b

ta có hệ: a + 2b = 0,04 || 30a + 28b + 44b = 1,32 ||⇒ a = 0,02 và b = 0,01.

⇒ ∑ne cho nhận = 3nNO + 10nN2 + 8nN2O = 0,24 mol.

● Đặt số mol 2 kim loại lần lượt là x và y ta có hệ: (24+17×2)x + (27+17×3)y = 6,42

|| 2x + 3y = 0,24. ⇒ nMg = 0,03 và nAl = 0,06 mol ⇒ mHỗn hợp kim loại = 2,34 gam

+ Bảo toàn nguyên tố Nitơ

⇒ nHNO3 đã pứ = 0,24 + 0,02 + 0,01×2×2 = 0,3 mol.

⇒ ∑nHNO3 ban đầu = 0,3 + 0,3×0,15 = 0,345 mol.

⇒ mDung dịch HNO3 = (0,345. 63. 100)/ 24= 90,5625 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP