Hỗn hợp X gồm Mg Al MgO FeO...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Hỗn hợp X gồm Mg, Al, MgO, FeO, Mg(OH...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Hỗn hợp X gồm Mg, Al, MgO, FeO, Mg(OH)2, Al(OH)3. Nung m gam hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí đến khối lượng không đổi thu được (m – 1,44) gam hỗn hợp rắn Y. Để hòa tan m gam hỗn hợp X cần 1,50 lít dung dịch HCl 1M thu được 3,808 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, hòa tan m gam hỗn hợp X bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được 4,48 lít khí NO (đktc) và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được (m + 108,48) gam muối khan. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng là A. 2,424. B. 2,250. C. 2,725. D. 2,135.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Nhiệt phân thấy mhh X giảm 1,44g

⇒ mH2O tách từ bazo = 1,44g.

⇒ Quy hỗn hợp X gồm: mX = mKim loại + mO + mH2O.

Phản ứng với HCl: Đặt nO/X = a

ta có: 2a + 2nH2 = nHCl <=> nO/X = 0,58 mol.

⇒ mKim loại trong X = m – mO – mH2O = m – 10,72 gam.

●Phản ứng với HNO3 có thể sinh ra muối NH4NO3:

Đặt nNH4NO3 = b

ta có: mMuối = m + 108,48 = mKim loại + mNO3 – /Muối kim loại + mNH4NO3. <=>m + 108,48 + (m – 10,72) + (2nO + 3nNO + 8nNH4NO3)×62 + 80b. <=>m + 108,48 + (m – 10,72) + (0,58×2 + 0,2×3 + 8b)×62 + 80b <=> b = 0,0175 mol. ⇒ ∑nHNO3 đã pứ = 10nNH4NO3 + 4nNO + 2nO = 2,135 mol

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP