Nhỏ từ từ 250 ml dung dịch X...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Nhỏ từ từ 250 ml dung dịch X (chứa Na...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Nhỏ từ từ 250 ml dung dịch X (chứa Na2CO3 0,4 M và KHCO3 0,6 M) vào 300 ml dung dịch H2SO4 0,35 M và khuấy đều, thấy thoát ra V lít khí CO2 (đktc) và dung dịch Y. Cho BaCl2 dư vào Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của V và m lần lượt là A. 3,360 và 32,345. B. 2,464 và 52,045. C. 2,464 và 24,465. D. 3,360 và 7,880.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Ta có nH + = 0,3×2×0,35 = 0,21 mol.

CO3 2– + 2H+ → CO2 + H2O.

HCO3 – + H+ → CO2 + H2O.

+ Khi cho từ từ CO3 2– và HCO3 – vào H+

⇒ Phản ứng theo tỷ lệ: Đặt nCO3 2– = a và nHCO3 – ta có hệ:(1) 2a+b=0,21 (2)a/b=0,4/0,6=>a=0,06 ; b=0,09 ⇒ nCO2 = a + b = 0,15 ⇒ VCO2 = 3,36 lít.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP