Hoạt đông của Nguyễn Ái Quốc trong những...

Hoạt đông của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1925 có ý nghĩa n...

0
Hoạt đông của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1925 có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?
Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời của chính Đảng vô sản ở Việt NamNguyễn Ái Quốc đã tiếp nhận và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt NamXây dựng mối liên minh công nông trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.Đưa cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: đánh giá. phân tích

Cách giải: Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 - 1925 góp phần chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời của chính Đảng vô sản ở Việt Nam:

- Chuẩn bị về tư tưởng: truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin (Lí luận giải phóng dân tộc) vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước, làm cho phong trào công nhân bước đầu chuyển sang đấu tranh tự giác thông qua các tờ báo, bài văn. Đặc biệt là hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên khi mới thành lập.

Chuẩn bị về chính trị và tổ chức: thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, trang bị lí luận chính tri cho Hội viên thông qua tác phẩm Đường Kách Mệnh và báo Thanh niên; đào tạo đội ngũ cán bộ cho Đảng sau này

Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời của chính Đảng vô sản ở Việt Nam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP