Hỗn hợp A gồm bột kẽm và bột...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A gồm bột kẽ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A gồm bột kẽm và bột lưu huỳnh. Nung nóng A một thời gian trong bình kín (không có không khí) thu được chất rắn B. Cho B tác dụng với dung dịch HCl dư, kết thúc phản ứng thấy còn lại 2,8 gam chất rắn không tan và 13,44 lít khí thoát ra (đktc) có tỉ khối so với hidro là 10,33. Tính khối lượng của hỗn hợp A và hiệu suất phản ứng giữa kẽm với lưu huỳnh

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khí gồm H2S (a) và H2 (b) —> a + b = 0,6 và 34a + 2b = 0,6.2.10,33 —> a = 0,35 và b = 0,25 —> nZnS = 0,35 và nZn = 0,25 —> nZn pư = 0,35 và nZn ban đầu = 0,6 nS pư = 0,35 và nS ban đầu = 0,35 + 2,8/32 = 0,4375 —> H = 0,35/0,4375 = 80%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP