Hỗn hợp E chứa hai este đều mạch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E chứa hai e...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E chứa hai este đều mạch hở, chỉ chứa một loại nhóm chức gồm este Y (CnH2nO2) và este Z (CnH2n-2O4). Đun nóng 28,24 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol và hỗn hợp T gồm hai muối của hai axit hữu cơ đơn chức, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Đốt cháy toàn bộ Z cần dùng, thu được 24,64 gam CO2 và 15,12 gam H2O. Tỉ lệ của a : b gần nhất với giá trị nào sau đây A. 0,8 B. 1,2 C. 0,9 D. 1,3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đốt X —> nCO2 = 0,56 và nH2O = 0,84 —> nX = nH2O – nCO2 = 0,28 Các muối đơn chức —> nE = nX = 0,28 —> ME = 100,86 —> 14n + 32 < 100,86 < 14n + 62 —> 2,8 < n < 4,9 Vì n ≥ 4 nên n = 4 là nghiệm duy nhất. Sản phẩm xà phòng hóa tạo muối đơn chức nên Z là (HCOO)2C2H4 (z mol) —> X chứa C2H4(OH)2 Số C = nCO2/nX = 2 —> Ancol còn lại trong X là C2H5OH. Vậy Y là CH3COOC2H5 (y mol) nE = y + z = 0,28 mE = 88y + 118z = 28,24 —> y = 0,16 và z = 0,12 Muối gồm HCOONa (2z) và CH3COONa (y) mHCOONa = a = 16,32 mCH3COONa = b = 13,12 —> a : b = 1,24

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP