Hỗn hợp E chứa hai este X Y...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E chứa hai e...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E chứa hai este X, Y đều đơn chức, mạch hở. Đun nóng 0,05 mol E với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 17,28 gam Ag. Mặt khác, đun nóng 26,88 gam E với dung dịch NaOH dư, thu được một muối duy nhất và 15,68 gam hỗn hợp F gồm hai chất hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol F cần vừa đủ V lít O2 (đktc). Giá trị của V là A. 10,304. B. 8,064. C. 10,080. D. 9,856.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAg = 0,16 > 2nE nên E gồm HCOOX (x mol) và HCOOY (y mol), với gốc X ứng với ancol kém bền và chuyển thành anđehit. nE = x + y = 0,05 nAg = 4x + 2y = 0,16 —> x = 0,03 và y = 0,02 —> Tỉ lệ nX : nY = 3 : 2 (1) Với NaOH dư, nHCOONa = nNaOH = e Bảo toàn khối lượng: 26,88 + 40e = 15,68 + 68e —> e = 0,4 Kết hợp (1) —> nX = 0,24 và nY = 0,16 Xà phòng hóa X, Y thu được HCOONa và 2 chất hữu cơ tương ứng là A (0,24) và B (0,16) —> mF = 0,24A + 0,16B = 15,68 —> 3A + 2B = 196 —> A = 44 và B = 32 là nghiệm duy nhất —> F gồm CH3CHO (0,24) và CH3OH (0,16) 0,2 mol F chứa CH3CHO (0,12) và CH3OH (0,08) —> nO2 = 0,42 —> V = 9,408

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP