Hỗn hợp E gồm hai peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm hai pe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm hai peptit mạch hở X, Y với tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2 (X, Y được cấu tạo từ glyxin và alanin) biết tổng số liên kết peptit trong X, Y là 9. Thuỷ phân hoàn toàn E trong 200 ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu được dung dịch Z chứa hai muối. Cô cạn dung dịch Z thu được chất rắn T. Đốt cháy T trong lượng O2 vừa đủ thu được 21,056 lít (đktc) khí và hơi. Tỉ lệ mol Gly : Ala trong X là A. 2:3 B. 1:2 C. 1:1 D. 2:1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
T gồm GlyNa (u) và AlaNa (v) nNaOH = u + v = 0,2 nNa2CO3 = 0,1 —> nCO2 = 2u + 3v – 0,1 nH2O = 2u + 3v và nN2 = 0,1 —> nCO2 + nH2O + nN2 = 4u + 6v = 0,94 —> u = 0,13 và v = 0,07 —> nGly : nAla = 13 : 7 X + 2Y —> [(Gly)13(Ala)7]k + 2H2O Đặt x, y là số liên kết peptit của X, Y —> x + y = 9 —> Min(x + 2y) = 10 và Max(x + 2y) = 17 —> 10 + 2 ≤ 20k – 1 ≤ 17 + 2 —> k = 1 là nghiệm duy nhất, khi đó x = 1 và y = 8 X là đipeptit nên Gly : Ala = 1 : 1. Nếu muốn xác định cụ thể: X + 2Y —> (Gly)13(Ala)7 + 2H2O 0,01…0,02…….. ⇐ 0,01 X là (Ala)a(Gly)2-a Y là (Ala)b(Gly)9-b nAla = 0,01a + 0,02b = 0,07 a ≤ 2 và b ≤ 9 nên a = 1 và b = 3 là nghiệm duy nhất. X là (Ala)(Gly) Y là (Ala)3(Gly)6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP