Hỗn hợp E gồm muối của axit hữu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm muối c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm muối của axit hữu cơ X (C2H8N2O4) và đipeptit Y (C5H10N2O3). Cho E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được khí Z. Cho E tác dụng với dung dịch HCl dư thu được chất hữu cơ Q và 3 muối T1, T2, T3. Nhận định nào sau đây là sai? A. Chất Q là HOOC-COOH B. 3 muối T1, T2 ,T3 đều là muối của hợp chất hữu cơ C. Chất Y có thể là Gly-Ala D. Chất Z là NH3 và chất Y có 1 nhóm –COOH

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X là (COONH4)2 Y là Gly-Ala Z là NH3 T1 là NH4Cl, T2 là GlyHCl, T3 là AlaHCl Q là (COOH)2 —> B sai. Các phản ứng: (COONH4)2 + 2NaOH —> (COONa)2 + 2NH3 + 2H2O Gly-Ala + 2NaOH —> GlyNa + AlaNa + H2O (COONH4)2 + 2HCl —> (COOH)2 + 2NH4Cl Gly-Ala + H2O + 2HCl —> AlaHCl + GlyHCl

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP