Hỗn hợp M gồm C2H5NH2 CH2=CHCH2NH2 H2NCH2CH2CH2NH2 CH3CH2CH2NH2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp M gồm C2H5NH...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp M gồm C2H5NH2, CH2=CHCH2NH2, H2NCH2CH2CH2NH2, CH3CH2CH2NH2 và CH3CH2NHCH3. Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít M, cần dùng vừa đủ 25,76 lít O2, chỉ thu được CO2; 18 gam H2O và 3,36 lít N2. Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Phần trăm khối lượng của C2H5NH2 trong M là: A. 48,21%. B. 24,11%. C. 40,18%. D. 32,14%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO2 = 1,15; nH2O = 1; nN2 = 0,15 và nM = 0,25 Bảo toàn O: 2nO2 = 2nCO2 + nH2O —> nCO2 = 0,65 mM = mC + mH + mN = 14 M gồm C2H5NH2 (u mol) và C3HyNz (v mol) nM = u + v = 0,25 nCO2 = 2u + 3v = 0,65 —> u = 0,1 và v = 0,15 —> %C2H5NH2 = 32,14%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP