Hỗn hợp T gồm hai ancol đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp T gồm hai an...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp T gồm hai ancol đơn chức là X và Y (MX < MY), đồng đẳng kế tiếp của nhau. Đun nóng 27,2 gam T với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z gồm: 0,08 mol ba ete (có khối lượng 6,76 gam) và một lượng ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 43,68 lít O2 (đktc). Hiệu suất phản ứng tạo ete của X và Y lần lượt là A. 20% và 40%. B. 40% và 30%. C. 30% và 30%. D. 50% và 20%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
n ete = nH2O = 0,08 mol → m ancol pư = m ete + mH2O = 8,2 gam và n ancol pư = 2n ete = 0,16 mol → M = 51,25: C2H5OH 0,1 mol và C3H7OH 0,06 mol → Phần ancol ban đầu đặt a, b là số mol C2H5OH & C3H7OH. Đốt Z và đốt T cần lượng O2 như nhau nên a = 0,2 và b = 0,3 (Hệ khối lượng và nO2 = 1,95) → Hiệu suất C2H5OH = 50% và C3H7OH = 20%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP