Hỗn hợp X gồm a mol Al và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm a mol ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm a mol Al và b mol Fe2O3. Hỗn hợp Y gồm b mol Al và a mol Fe2O3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm đối với hỗn hợp X và hỗn hợp Y, sau khi phản ứng kết thúc thu được X’ (khối lượng là 32,04 gam) và Y’ tương ứng. Xử lí hỗn hợp X’ bằng dung dịch NaOH dư thu được 1,008 lít khí H2 (đktc). Xử lí hỗn hợp Y bằng dung dịch HCl 1M vừa đủ cần V lít. Giá trị của V là: A. 0,84 lít B. 1,20 lít C. 1,08 lít D. 1,26 lít

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,045 —> nAl dư = 0,03 2Al + Fe2O3 —> Al2O3 + 2Fe 2b………b —> mX = 27(2b + 0,03) + 160b = 32,04 —> b = 0,146 —> a = 2b + 0,03 = 0,322 Hỗn hợp Y gồm Al (0,146) và Fe2O3 (0,322): —> nHCl = 3nAl + 6nFe2O3 = 2,37 —> V = 2,37 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP