Tiến hành điện phân 100 gam dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành điện phân ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành điện phân 100 gam dung dịch chứa 0,2 mol FeCl3; 0,1 mol CuCl2 và 0,16 mol HCl (với hai điện cực trơ) đến khi có khí bắt đầu thoát ra ở cả hai điện cực thì dừng điện phân. Đem phần dung dịch cho tác dụng hết với 150 gam dung dịch chứa AgNO3, kết thúc phản ứng thu được 90,08 gam kết tủa và dung dịch Y chứa một muối duy nhất có nồng độ a%. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 34,5%. B. 33,5%. C. 30,5%. D. 35,5 %.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
2FeCl3 —> 2FeCl2 + Cl2 CuCl2 —> Cu + Cl2 Khi có khí thoát ra ở cả 2 điện cực thì 2 phản ứng trên đã kết thúc. Lúc này dung dịch điện phân chứa FeCl2 (0,2 mol), HCl (0,16 mol) Phần thoát ra có nCl2 = 0,2 và nCu = 0,1 Dung dịch sau điện phân với AgNO3: Fe2+ + H+ + NO3- —> Fe3+ + SP khử + H2O a Fe2+ + Ag+ —> Fe3+ + Ag 0,2-a……………………….0,2-a Ag+ + Cl- —-> AgCl ………0,56……..0,56 —> 0,56.143,5 + 108(0,2 – a) = 90,08 —> a = 0,11. Xét phản ứng: Fe2+ + H+ + NO3- —> Fe3+ + SP khử + H2O 0,11…..0,16…….b………….0,11 Bảo toàn điện tích —> b = 0,05 ne = 0,11 —> Mỗi N+5 nhận 0,11/0,05 = 2,2e —> NO2 (x mol) và NO (y mol) —> x + y = 0,05 và x + 3y = 0,11 —> x = 0,02 và y = 0,03 Kết thúc dung dịch chứa Fe(NO3)3 (0,2 mol) mdd = 100 – mCu – mCl2 + 150 – 90,08 – mNO2 – mNO = 137,2 —> C% = 35,28%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP