Tính pH của dung dịch sau: a Trộn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tính pH của dung dịc...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tính pH của dung dịch sau: a. Trộn 40 ml dung dịch HNO3 0,8M với 60 ml dung dịch HCl 0,2M b. Trộn 100 ml dung dịch HCl 0,1M với 100 ml dung dịch H2SO4 0,05M c. Trộn 200 ml dung dịch NaOH 0,1M với 300 ml dung dịch KOH 0,1M. d. Trộn 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M với 100 ml dung dịch KOH 0,1M.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
a. nHNO3 = 0,032 và nHCl = 0,012 —> nH+ tổng = 0,032 + 0,012 = 0,054 Sau pha trộn Vdd = 0,1 lít —> [H+] = 0,54 —> pH = -lg[H+] = 0,2676 b. nHCl = 0,01 và nH2SO4 = 0,005 —> nH+ tổng = 0,02 Sau pha trộn Vdd = 0,2 lít —> [H+] = 0,1 —> pH = -lg[H+] = 1 c. nNaOH = 0,02 và nKOH = 0,03 —> nOH- tổng = 0,05 Sau pha trộn Vdd = 0,5 lít —> [OH-] = 0,1 —> pOH = -lg[OH] = 1 —> pH = 14 – pOH = 13 d. nBa(OH)2 = nKOH = 0,01 —> nOH- tổng = 0,03 Sau pha trộn Vdd = 0,2 lít —> [OH-] = 0,15 —> pOH = -lg[OH] = 0,814 —> pH = 14 – pOH = 13,176

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP