Hỗn hợp X gồm axit oxalic axetilen propanđial...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm axit o...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm axit oxalic, axetilen, propanđial và vinyl fomat (số mol các chất bằng nhau). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 1,125 mol O2, thu được H2O và 55 gam CO2. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với AgNO3 trong NH3 dư thì thu được tối đa bao nhiêu gam kết tủa? A. 135 gam B. 165 gam C. 81 gam D. 111 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
n(COOH)2 = nC2H2 = nCH2(CHO)2 = nHCOOCH=CH2 = x nCO2 = 2x + 2x + 3x + 3x = 1,25 —> x = 0,125 nC2Ag2 = nC2H2 = 0,125 nAg = 4nCH2(CHO)2 + 4nHCOOCH=CH2 = 1 —> m↓ = 138

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP