Hỗn hợp X gồm FeCl3 và CuCl2 đem...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm FeCl3 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm FeCl3 và CuCl2 đem hòa tan trong nước được dung dịch X. Chia X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với 0,5 lít dung dịch AgNO3 0,5M tạo ra 31,57 gam kết tủa và dung dịch B. Phần 2 cho tác dụng với một lượng dung dịch NaOH 0,4M vừa đủ để kết tủa hết 2 hiđroxit. Kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi tạo ra chất rắn nặng 7,2 gam. a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. Trong dung dịch B có chứa muối clorua không? b) Tính khối lượng FeCl3, CuCl2 trong hỗn hợp X và thể tích dung dịch NaOH đã dùng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAgNO3 = 0,25 > nAgCl = 0,22 —> AgNO3 còn dư —> Dung dịch B không còn muối clorua. Đặt a, b là số mol FeCl3 và CuCl2 trong mỗi phần. Phần 1: nAgCl = 3a + 2b = 0,22 Phần 2: m rắn = 160a/2 + 80b = 7,2 —> a = 0,04 và b = 0,05 Vậy X chứa FeCl3 (0,08) và CuCl2 (0,1) nNaOH = 3a + 2b = 0,22 —> VddNaOH = 0,55 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP