Hỗn hợp X gồm Fe NO3 2 Fe...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Cu(...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 và AgNO3 (trong đó nguyên tố nitơ chiếm 13,944% về khối lượng). Nhiệt phân 30,12 gam X, thu được rắn Y. Thổi luồng khí CO dư qua Y nung nóng, thu được m gam rắn Z. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 10,28. B. 11,22. C. 25,92. D. 11,52

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Sau khi nhiệt phân X và cho qua CO sản phẩm cuối cùng thu được chỉ gồm kim loại

nN/X= 13,944% x 30,12 /14= 0,3

mKL = mX -mNO3 = 30,12 - 0,3 x 62 =11,52g

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP