Hỗn hợp X gồm metanol ancol anlylic butan-1...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm metano...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm metanol, ancol anlylic, butan-1,2-điol và pent-4-in-1-ol. Đốt a mol hỗn hợp X cần 20,944 lít O2 (đktc) thu được 3,12a mol H2O và b mol CO2. Hấp thụ b mol CO1 vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,8b mol KOH và1,38a mol K2CO3 thu được dung dịch Y chứa hai muối. Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch Y thu được 40,779 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng butan-1,2-điol trong hỗn hợp X là: A. 25,68% B. 24,18% C. 24,86% D. 25,36%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X gồm CH4O, C3H6O, C4H10O2, C5H8O nC = nCO2 = b và nH = 2nH2O = 6,24a Dễ thấy Số H – Số C = 3(Số O) nên nH – nC = 3nO —> nO = 2,08a – b/3 Bảo toàn O: 2,08a – b/3 + 0,935.2 = 2b + 3,12a (1) nCO32- = nBaCO3 = 0,207 Bảo toàn C —> nHCO3- = 1,38a + b – 0,207 Bảo toàn K —> nK+ = 2,76a + 0,8b Bảo toàn điện tích: 2,76a + 0,8b = 0,207.2 + (1,38a + b – 0,207) (2) (1)(2) —> a = 0,25 và b = 0,69 Đặt u là tổng số mol CH4O, C3H6O, C5H8O và v là số mol C4H10O2. —> u + v = a nO = u + 2v = 2,08a – b/3 —> u = 0,21 và v = 0,04 mX = mC + mH + mO = 14,48 —> %C4H0O2 = 24,86%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP