Khử hoàn toàn hỗn hợp Fe2O3 và CuO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khử hoàn toàn hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khử hoàn toàn hỗn hợp Fe2O3 và CuO với phần trăm khối lượng tương ứng là 66,67% và 33,33% bằng luồng khí CO vừa đủ, tỉ lệ số mol khí CO2 tạo ra từ hai oxit kim loại tương ứng là: A. 9:4 B. 3:1 C. 2:3 D. 4 : 9.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tự chọn mCuO = 80 —> mFe2O3 = 160 —> nCuO = nFe2O3 = 1 —> nCO2 (từ Fe2O3) : nCO2 (từ CuO) = nO (trong Fe2O3) : nO (trong CuO) = 3 : 1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP