Cho m gam hỗn hợp Mg và Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp Mg...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp Mg và Fe vào 200 ml dung dịch Y gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Z và 5,4 gam Ag. Cho từ từ 800 ml dung dịch HCl 1M vào Z được dung dịch E và không thấy có phản ứng xảy ra. E hòa tan tối đa 14,72 gam Cu tạo ra 3,36 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cho các phát biểu (1) Z có thể chứa 4 muối (2) Nồng độ của AgNO3 và Cu(NO3)2 trong Y là như nhau (3) Nông độ của AgNO3 trong Y là 2,5M (4) Giá trị của m là 0,8 gam. Số nhận xét đúng A. 4 B. 1 C. 3 D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Z + HCl không có phản ứng xảy ra nên Z chứa Mg(NO3)2 (a), Fe(NO3)3 (b) và Cu(NO3)2 (c) —> (1) Sai nAg = 2a + 3b = 0,05 nNO = 0,15 và nCu = 0,23 Bảo toàn electron: 0,23.2 = 0,15.3 + b —> a = b = 0,01 Dễ thấy nH+ > 4nNO nên H+ dư, NO3- hết. Bảo toàn N —> nNO = 2a + 3b + 2c = 0,15 —> c = 0,05 —> CM AgNO3 = CM Cu(NO3)2 = 0,25 —> (2) Đúng, (3) sai. m = 24a + 56b = 0,8 —> (4) Đúng Chú ý: Không viết tắt g, l. Nhắc lần cuối

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP