Hỗn hợp X gồm Fe FeO và Fe2O3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Fe, Fe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe2O3. Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp X nung nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được 64 gam chất rắn A trong ống sứ và 11,2 lít khí B (đktc) có tỉ khối so với hiđro là 20,4. Giá trị của m là A. 70,4. B. 65,6. C. 72,0. D. 66,5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
B gồm CO2 (0,4) và CO dư (0,1) —> nO bị lấy = nCO2 = 0,4 —> mX = mA + mO bị lấy = 70,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP