Điều chế từng kim loại từ hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điều chế từng kim lo...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điều chế từng kim loại từ hỗn hợp sau: NaCl, AlCl3, CuCl2 theo 2 trường hợp không tăng khối lượng và tăng khối lượng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Có tăng khối lượng: Nhúng thanh Al dư vào dung dịch. Phản ứng kết thúc lấy thanh Al ra, hòa tan vào HCl dư thu được Cu không tan: Al + CuCl2 —> AlCl3 + Cu Phần dung dịch còn lại chứa NaCl và AlCl3, thêm dung dịch NH3 dư vào, lọc kết tủa thu Al(OH)3, nhiệt phân rồi điện phân nóng chảy thu Al: AlCl3 + NH3 + H2O —> Al(OH)3 + NH4Cl Al(OH)3 —> Al2O3 + H2O Al2O3 —> Al + O2 Phần nước lọc chứa NaCl, NH4Cl và NH3 dư, Cô cạn rồi nhiệt phân đến khối lượng không đổi, thu được NaCl. Điện phân nóng chảy NaCl thu Na: NH4Cl —> NH3 + HCl NaCl —> Na + Cl2. Không tăng khối lượng: Thổi NH3 dư vào dung dịch: NH3 + CuCl2 + H2O —> Cu(OH)2 + NH4Cl AlCl3 + NH3 + H2O —> Al(OH)3 + NH4Cl NH3 + Cu(OH)2 —> Cu(NH3)4(OH)2 Lọc thu lấy Al(OH)3 rồi nhiệt phân, điện phân nóng chảy thu Al như trên. Phần nước lọc chứa NaCl, NH4Cl, Cu(NH3)4(OH)2 và NH3 dư. Cô cạn rồi nhiệt phân chất rắn thu hỗn hợp NaCl và CuO. Cu(NH3)4(OH)2 —> CuO + NH3 + H2O Hòa tan NaCl và CuO vào H2O, lọc thu lấy CuO không tan. Cô cạn nước lọc thu NaCl, điện phân nóng chảy thu Na như trên. Phần CuO đem nung nóng, dẫn H2 dư đi qua, thu lấy Cu: CuO + H2 —> Cu + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP