Khử 4 8 gam hỗn hợp CuO và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khử 4,8 gam hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khử 4,8 gam hỗn hợp CuO và một oxit sắt có tỉ lệ số mol 1 : 1 bằng khí CO (dư). Sau phản ứng thu được 3,52 gam chất rắn X. Hoà tan X vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 0,896 lít khí (ở đktc) (các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Công thức sắt oxit là: A. FeO. B. Fe2O3. C. Fe3O4. D. FeO2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X gồm Fe và Cu. Với HCl: nFe = nH2 = 0,04 —> nCu = (mX – mFe)/64 = 0,02 —> nCuO = nFexOy = 0,02 —> x = nFe/nFexOy = 2 —> Oxit là Fe2O3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP