Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khử hoàn toàn một ox...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc), sau phản ứng thu được 0,84 gam Fe và 0,02 mol khí CO2. Công thức của X và giá trị V lần lượt là A. FeO và 0,224. B. Fe2O3 và 0,448. C. Fe3O4 và 0,448. D. Fe3O4 và 0,224.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO = nCO2 = 0,02 —> V = 0,448 lít nFe = 0,015 và nO bị lấy = nCO = 0,02 —> nFe : nO = 0,015 : 0,02 = 3 : 4 —> Oxit là Fe3O4.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP