Trộn 20 gam hỗn hợp X gồm Mg...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn 20 gam hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn 20 gam hỗn hợp X gồm Mg, Mn, Zn với S rồi nung nóng thu được rắn Y. Hoà tan rắn Y vào dung dịch HCl dư còn lại 1,6 gam rắn không tan, dẫn toàn bộ khí thoát ra vào 650ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 29,6 gam muối khan. Cũng lượng X trên, hoà tan vào H2SO4 đặc nóng dư thu được V (lít) khí SO2 duy nhất ở đktc. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, giá trị của V gần nhất với: A. 7,3 B. 14,6 C. 8,5 D. 10,1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Muối khan gồm Na2S (u) và NaHS (v) —> 78u + 56v = 29,6 nNaOH = 2u + v = 0,65 —> u = 0,2 và v = 0,25 —> nH2S = u + v = 0,45 ne kim loại nhường = 2nS phản ứng = 0,45.2 = 0,9 —> nSO2 = ne/2 = 0,45 —> V = 10,08

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP