Nhiệt phân m gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhiệt phân m gam hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhiệt phân m gam hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3 thu được rắn Y và V lít O2 (đktc). Hoà tan hoàn toàn rắn Y vào dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch Z chỉ chứa hai muối sunfat trung hoà và 0,672 lít khí Cl2. Thêm lượng dư dung dịch BaCl2 vào dung dịch Z thì thu được 13,98 gam kết tủa. Nếu đốt cháy 4,8 gam S bằng V (lít) O2 trên rồi dẫn toàn bộ khí thoát ra vào 100ml dung dịch T gồm KOH 0,75M và Ba(OH)2 0,5M thì thu được a gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và thể tích các khí đo ở đktc. Giá trị của a gần nhất với: A. 16 B. 33 C. 11 D. 22

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCl2 = 0,03 —> nKClO3 = 0,06. Đặt nKMnO4 = x nSO42- = nBaSO4 = 0,06 Dung dịch Z chứa K+ (x + 0,06), Mn2+ (x) và SO42- (0,06) Bảo toàn điện tích: x + 0,06 + 2x = 0,06.2 —> x = 0,02 nH2O = nH2SO4 = 0,06 Bảo toàn O: 3nKClO3 + 4nKMnO4 = 2nO2 + nH2O —> nO2 = 0,1 nS = 0,15 —> nSO2 = 0,1 nKOH = 0,075 và nBa(OH)2 = 0,05 —> nOH- = 0,175 Từ nSO2 và nOH- —> nSO32- = 0,075 và nHSO3- = 0,025 Từ nSO32- và nBa2+ —> nBaSO3 = 0,05 —> mBaSO3 = 10,85

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP