Hợp chất hữu cơ X chứa vòng benzen...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hợp chất hữu cơ X ch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hợp chất hữu cơ X chứa vòng benzen có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Trong X, tỉ lệ khối lượng các nguyên tố là mC : mH : mO = 21 : 2 : 8. Biết khi X phản ứng hoàn toàn với Na thì thu được số mol khí hiđro bằng số mol của X đã phản ứng. X có bao nhiêu đồng phân (chứa vòng benzen) thỏa mãn các tính chất trên? A. 7. B. 9. C. 3. D. 10.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X là CxHyOz —> x : y : z = nC : nH : nO = (21/12) : (2/1) : (8/16) = 1,75 : 2 : 0,5 = 7 : 8 : 2 —> X là C7H8O2 X + Na —> nH2 = nX —> X có 2H linh động. X có 9 đồng phân, gồm 3 chất: HO-C6H4-CH2OH (o, m, p) và 6 chất trong ảnh dưới:

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP