Hundreds of employees were made redundant when the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Hundreds of employees were made redundant when th...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Hundreds of employees were made redundant when the company was ____ by another one.

A. taken over B. taken on C. taking in D. being taken place

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Dịch: Hàng trăm nhân viên đã bị dư thừa khi công ty đã được đảm nhận bởi một người khác.

taken over : đảm nhận, tiếp quản

taken on :đồng ý làm gì đó

taking in : bao gồm

take place: xảy ra

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP